Zorgen voor elkaar

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
"Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt,
zo hebt gij dat Mij gedaan."


Mattheüs 25: 40
Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.

Missie

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede.

Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

Visie

De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: "genoeg is goed" in plaats van "nooit genoeg".

Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen.

Hoe en waar we werken

In het Zuiden heeft Broederlijk Delen een typische manier van werken. We stellen de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, ondersteunen we initiatieven van lokale organisaties. We starten zelf geen projecten op.

Broederlijk Delen werkt samen met zo'n 160 partnerorganisaties. We steunen deze organisaties met geld. We delen onze kennis, brengen hen samen om ervaringen uit te wisselen en stimuleren onderlinge netwerking. Zo zijn ze als organisatie sterker en komen ze samen op voor hun rechten.

We zijn actief in 13 landen: 6 landen in Afrika, 6 in Latijns-Amerika en in Israël-Palestina.

In Vlaanderen verricht Broederlijk Delen politiek werk, doet ze aan beleidsbeïnvloeding, sensibiliseren ze en proberen ze aan te zetten tot actie.

Contact federatie
Thérèse Denorme | 0477 32 26 75 | denormetherese@gmail.com


Hart voor mensen is een welzijnsschakel die in Lauwe en Rekkem mensen in armoede wil ondersteunen. Armoede kan vele vormen aannemen: financieel, fysiek of sociaal.

We willen een band opbouwen waardoor iedereen zich thuis kan voelen en waardoor solidariteit écht hart en handen krijgt. Daarvoor werken we samen met vrijwilligers, sponsors en mensen in armoede zelf om zelfredzaamheid te ondersteunen.

Contact federatie
E.H. Steven Knockaert | Wevelgemstraat 19, 8930 Lauwe | 0474 36 75 05


De missiewerking  werkt aan ontmoeting en dialoog tussen mensen wereldwijd en aan solidariteit binnen de wereldkerk. Zij steunt lokale geloofsgemeenschappen.

Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor:

  • infrastructuur die evangelisatie mogelijk maakt (bijvoorbeeld de bouw van kerken);
  • vorming van seminaristen, pastorale werk(st)ers, catechisten en religieuzen;
  • opvoeding en gezondheidszorg voor kinderen uit arme families, wezen, straatkinderen en psychisch zwakke mensen.

Contact federatie
Rosa Demuynck | Lendakkerlaan 69, 8930 Lauwe | 056 40 11 15