Katholieke Werken van de Dekenij Menen

Rechtsvorm
vzw

Zetel
Kerkomtrek 13, 8930 Menen

Ondernemingsnummer
405 531 165


De vzw heeft tot doel steun te verlenen aan de katholieke eredienst, hulp en bijstand van alle aard te verlenen aan de decanale en parochiale instellingen en personen die bezig zijn met deze instellingen, evenals het oprichtten, besturen en steunen van cantatieve, educatieve en culturele werken.

Het katholiek, confessionele karakter is een wezenlijk element van de vzw die daarom ook aan het canoniek recht onderworpen is. Hieromtrent is een algemeen huishoudelijk reglement van kracht dat door de Algemene Vergadering bij tweederde meerderheid wordt goedgekeurd. Elke wijziging van de statuten of van het huishoudelijk reglement, die in tegenstrijd is met het katholiek, confessioneel karakter van de vzw, brengt van rechtswege de ontbinding van de vzw mee.

De vzw mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen, zoals het organiseren van decanale en parochiale activiteiten, het beheren van roerende en onroerende goederen en het in dienst nemen van personeel. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de wettelijke grenzen en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen aangewend worden ter verwezenlijking van de doelstellingen.

De vzw kan een of meer afdelingen tellen waar de in vorige alinea's bedoelde activiteiten uitgeoefend worden. 
AFDELING LAUWE

E.H. Steven Knockaert, voorzitter
Dhr. Tom Vandamme, secretaris
Mevr. Carine Vandevoorde, schatbewaarder
Dhr. Roland Knockaert, technicusAFDELING REKKEM

E.H. Chris Deconinck, voorzitter
??, secretaris
??, schatbewaarder
??, technicus