"Wees geen poel met stilstaand water,
maar een bron die overstroomt."

Paulo Coelho
Braziliaans schrijver 1947-
Welkom op de website van de pastorale eenheid 'De Bron'

Welkom op onze webstek!

De pastores en medewerkers van onze parochiefederatie wensen u van harte welkom op deze webstek. In een wereld van digitale snelwegen willen wij ook onze plaats innemen. Via deze website willen we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen onze gemeenschap.

Federatie Lauwe-Rekkem werd pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem

Zoals het de dag van vandaag bij vele organisaties en verenigingen het geval is, er aan schaalvergro­ting gedaan wordt en er nieuwe namen gegeven worden, kunnen wij als Kerk niet achterblijven. We kregen het voorstel van het bisdom om pastorale eenheid te worden.

De federatie wordt als het ware één grote parochie. Naast heel wat voorbereidingen van papieren, herschikking van beleidsteam en structurele her­vormingen, moest een nieuwe naam gekozen worden. Het werd: pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem.

Waarom 'De Bron'?

Omdat we met onze geloofsge­meenschap terug naar De Bron willen. Een open, gastvrije kerk zijn. Plaatsen en momenten van ont­moeting creëren, waar iedereen mag thuiskomen bij, en zich mag laven aan, De Bron, die Jezus Christus is. Om zo, elk op zijn of haar manier, de vreugde van de goede boodschap verder te kun­nen uitdragen. Voor jullie, medechristenen, ver­andert er niet zo veel. Er zal nog intenser samen ge­werkt worden, zodat we samen één grote geloofsgemeenschap mogen zijn. Lauwe en Rekkem samen op weg. Deuren en plaatsen van de vierin­gen blijven zoals ze nu zijn.

Wij hopen u, in de kerk en op deze website, vaak te mogen terugzien als trouwe bezoeker.CORONA EN DE KERK

De bisschoppenconferentie verbiedt tijdens deze crisis alle publieke liturgische diensten. Op Kerknet.be bieden wij u heel wat alternatieven om online en thuis aan geloofsverdieping te doen of steun te vinden in het gebed.

#blijfinjekot
Regeling eerste communie en vormsel in het bisdom Brugge
BRON: www.kerknet.be LAATSTE AANPASSING OP ZONDAG 29 MAART 2020 - 16:10


Bisdom Brugge heeft beslist dat er dit schooljaar geen vormsels noch eerste communies meer zullen doorgaan. Ze schuiven op naar volgend schooljaar.
Beste kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en catechisten,

Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor de ontgoocheling, deel ik mee dat de geplande eerste communie- en vormselviering dit schooljaar niet kan doorgaan.
De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop.
Dit is het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid).

Het vormsel

Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen.
De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. We vragen om, uiterlijk tegen 30 juni, aan de verantwoordelijke van de parochie te bevestigen of je het vormsel wil ontvangen. We hopen dat deze regeling iedereen voldoende tijd geeft om de viering en het feest opnieuw te plannen.
De parochies zullen ook informeren over de verdere voorbereiding, maar we houden die bewust erg bescheiden, want veel kinderen hebben al grote stappen gezet.
 
Eerste communie

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 - mei 2021) georganiseerd worden.

Ik wil jullie allemaal uitdrukkelijk danken voor jullie geduld en begrip en mijn gemeende waardering uitspreken voor de zorgzame en verantwoordelijke manier waarop jullie allemaal naar elkaar omzien.
Ik bid voor jullie en vraag Gods zegen over jullie allen.

 
+Lode Aerts
Bisschop van Brugge

Instapviering eerste communie

Op zondag 8 maart hadden de kinderen van de drie Lauwse basisscholen die in april hun Eerste Communie zullen doen, samen de instapviering in de St.-Bavokerk.

Enkele kinderen mochten al iets zeggen vooraan. Er werden liedjes gezongen. Bidden rond de tafel van de Heer!

De zelf versierde kruisjes werden gezegend en trots mochten ze hun zonnetje naar voor brengen. Allemaal als voorbereiding op de grote dag in april! “Ik ben een zonnetje!”

Geert Werbrouck

klik op de foto om de fotoreportage van Eric Vanthournout te bekijken.Bisschop Lode gaf startschot voor de pastorale eenheid 'De Bron'

Terwijl storm Dennis over onze contreien raasde, trotseerde een massa gelovigen het ruwe weer en begaf zich naar de Sint-Bavokerk in Lauwe. Het was immers zondag 16 februari. Wekenlang had iedereen er reikhalzend naar uitgekeken. Overal werd het met veel tromgeroffel aangekondigd: vandaag zou immers de aanstelling gebeuren van de gloednieuwe pastorale eenheid de Bron Lauwe-Rekkem! Niemand minder dan de bisschop van Brugge, Mgr. Lode Aerts in hoogsteigen persoon zou de aanstelling bezegelen. En iedereen was op deze viering uitgenodigd.

Het werd een heel mooie viering. Na enkele deugddoende en bemoedigende woorden van onze bisschop legden de teamleden hun belofte af: pastoor Chris, diaken Steven, Marie-Rose en Françoise, Annemie, Trees en Lieve. Ze beloofden vanuit hun geloof hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de nieuwe pastorale eenheid, hun nieuwe parochie: de Bron. Het was echt hartverwarmend om met zoveel gelovigen de nabijheid van de Heilige Geest te voelen.

Toen volgde de rest van de dienst met heel mooie teksten van onze pastoor Chris, deken Eddy Lagae, diaken Steven en monseigneur Lode. Het Sint-Bavokoor zorgde bijwijlen voor kippenvelmomenten met hun prachtige engelengezang. Ook hun organist deed de geloofsgemeenschap geregeld wegduizelen met zijn virtuoze klanken.

Na de schitterende eucharistieviering werd het tijd om elkaar te ontmoeten. De sfeervolle tafeltjes achterin de kerk deden al vermoeden dat er een receptie zou volgen. En inderdaad, zo geschiedde. Het werd een sfeervolle afsluiter van een heel bijzondere dag. En een mooie start van een veelbelovende toekomst.

Lieve Vandersteene
Lichtmis met onze jongste parochianen!

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Men noemt dit 'pidyon haben' (vrijkoop van de eerstgeborene). Volgens de joodse wet moest een eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat hij 30 dagen oud was. De ouders namen het kind mee naar de tempel, en door aan de priesters geld te geven, of een ander offer in natura, werd het kind 'vrijgekocht'.

Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. In de Oosters-orthodoxe kerk wordt 'de presentatie van Jezus in de tempel' gevierd, als een van de twaalf grote feesten, en wordt het soms Hypapante (Ὑπαπαντή - "ontmoeting") genoemd.

In het westerse christendom is de traditionele naam van de dag lichtmis of Maria-Lichtmis, ook wel het feest van 'de ontmoeting van de Heer' of 'de opdracht van de Heer' genoemd. In de Katholieke Kerk is 'de opdracht van de Heer' ook het vierde Blijde Mysterie van de Rozenkrans.

In onze pastorale eenheid werd dit gevierd op 2 en 9 februari.  Eric Vanthournout zorgde voor een fotoverslag.


We vermelden hier graag welke aanpassingen we laatst hebben gedaan.

Pastorale eenheid

Foto's instapviering Eerste communie (startpagina)

Corona

Maatregelen bisschoppenconferentie

Woordje van de kardinaal

Beslissingen bisdom Brugge ivm Eerste communie en Vormsel

Laatst bijgewerkt op maandag 30 maart 2020


OPEN KERK

In de zomer van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Tijdens de winter van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Sint-Bavokerk
dinsdag tot vrijdag.

Sint-Niklaaskerk
dinsdag tot vrijdag.

Heilige Maagd der Armen Kerk
maandag tot zondag.

KERK & LEVEN

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van onze parochies.

Sint-Bavoparochie
Abonneren via het parochiaal secretariaat
056 38 01 07

Sint-Niklaasparochie
Parochie Heilige Maagd der Armen

Abonneren via mevr. Trees Sonneville
056 41 33 26

FACEBOOK